Bảng điều khiển Smart WA Decision

Bảng điều khiển Smart WA Decision

Dữ liệu thời gian thực để hướng dẫn doanh nghiệp của bạn mở cửa lại an toàn

Bảng điều khiển Smart WA Decision

Bảng điều khiển Smart WA Decision

Dữ liệu thời gian thực để hướng dẫn doanh nghiệp của bạn mở cửa lại an toàn

Có gì mới?

Trend Up

Case Counts Among Unvaccinated Are Rising

Nguồn: WA DOH

Arrow

Các yêu cầu thất nghiệp mới vẫn ổn định

Nguồn: US Department of Labor

Trend Up

Số ca nhập viện mới đang gia tăng

Nguồn: WA DOH

Trend Up

Các trường hợp mới đang tăng

Nguồn: New York Times

Giai đoạn mở cửa lại hiện tại

Open

Masks Recommended

Hướng dẫn mở lại COVID-19 cho doanh nghiệp và người lao động

Thúc đẩy cộng đồng

và Phát triển nền kinh tế của Washington

Lô gô của Bộ Thương Mại Washington

TRUYỀN CẢM HỨNG CỘNG ĐỒNG ĐẾN

BẢO VỆ CUỘC SỐNG VÀ SINH KẾ

Restart Washington Logo

DỮ LIỆU ĐƯỢC XÁC NHẬN BỞI

Choice Flows Logo

ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI

Tanjo.ai logo